ETRI-Knowledge Sharing Plaform

ENGLISH

성과물

논문 검색
구분 SCI
연도 ~ 키워드

상세정보

학술지 차세대 스토리지 SSD 기술 동향
Cited - time in scopus Download 0 time Share share facebook twitter linkedin kakaostory
저자
정승국, 고대식
발행일
200810
출처
주간기술동향, v.알수없음 no.1369, pp.23-34
ISSN
1225-6447
출판사
정보통신기술진흥센터 (IITP)
협약과제
08MR4200, NGS(Next Generation Storage) 시스템 기술 개발, 정승국